Ändra beslut om skolskjuts

40 barn i Rytterne har fått sin skolskjuts indragen. Buss erbjuds istället till en annan skola där eleverna inte går. Idag kör föräldrar sina barn till skolan i Kvicksund många är förtvivlade och får ändra arbetstider och på olika sätt pussla i sin vardag för att deras barn ska kunna gå kvar på sin skola.

Idag går skolbussen förbi dessa 40 barns hem för att hämta upp andra elever för att köra till samma skola. När man bor på landet finns annan kollektivtrafik som man kan åka med utan man är beroende av skolskjutsen.

Vi kan nu konstatera att Centern deltog inte i beslutet (utifrån ett initiativ från moderaterna) när detta kunde ha ändrats. Om man hade röstat för, hade skolskjutsen varit kvar. Nu framkommer att också Miljöpartiet i nämnden egentligen inte står bakom beslutet. Moderaterna i grundskolenämnden kommer att lämna ett nytt initiativ och då finns möjligheten igen att ändra detta beslut.

Äldrenämnden, här krävs kvalitetssatsning

Moderaterna och kristdemokraternas budget är en stor satsning på äldrenämnden. Det är den nämnd som får totalt sett den högsta höjningen. Ramen är 107,5 % av innevarande års budget.

Detta är nödvändigt. Det krävs tydliga prioriteringar med satsning på höjd kvalité. Då handlar det om ökad bemanning. Vi har också tydligt prioriterat karriärstjänster. Vi måste klara kommande rekryteringsbehov och vi måste få fler att vilja fortsätta arbeta inom äldreomsorgen. Då behövs det en särskild satsning. Självklart får nämnden också full lönekompensation med 1,7%.

Jag kan konstatera att när det gäller särskilda boenden finns det en stor skillnad mellan oss och liberalerna.

Vi vill hitta en modell där äldre kan välja boende, äldre ska ha samma rätt som du och jag att välja boende om ett behov finns. Det är precis som Jacob Axelsson (L) säger om loven inom hemtjänst. Att inte få välja är ett omyndigförklarande. Därför vill vi arbeta fram en valfrihetsmodell för särskilt boende. Det är inte gjort i en handvävnings utan krävs en väl genomarbetad modell. Det finns exempel på boenden som har blivit en lägre kostnad för kommunen och boenden där kostnaden ökat.

Största anledningen till att fler tackar nej till erbjudet särskilt boende är att man inte blir erbjuden den plats man önskar. Därför krävs ett nytänk och en valfrihetsmodell.

Jag hoppas att vi framöver kan enas om att ta fram ett förslag på hur vi kan genomföra en valfrihetsmodell för särskilt boende. För att bemyndiga äldre att välja.

Avslutningsvis även i dessa nämnder har (S)-styret dolda besparingar

15,6 miljoner på Äldrenämnden.

8 miljoner Nämnden för personer med funktionsnedsättning.

7,5 miljoner Individ och familjenämnden.

Här saknas hur detta ska finansieras.

SKRs riktlinjer innebär en lönekompensation på 1,7% något som saknas i majoritetens budget.

Underhållet måste öka

Att prioritera kostsamma nybyggnationer är dyrt. Nya byggnader och platser måste underhållas. En självklarhet för alla som exempelvis har ett hus eller en lägenhet är att det krävs underhåll. Om underhållet brister rikserar kostnaderna att rusa iväg. Det blir ännu dyrare att åtgärda. Västerås gator, vägar och fastigheter brister i underhåll. Vi har rapporter som visar på ett enormt underhållsberg. Det ser var och en som cyklar, går eller åker bil i Västerås. Detta måste skyndsamt åtgärdas. Det är tyvärr ingen ny fråga i Västerås, ett exempel är att vi redan i budgeten för 2013 uppmärksammade det bristande underhållet och budgeterade åtgärder. Sen dess har vi fortsatt att varje år lägga förslag på ökade resurser. 

I årets budget föreslår vi 110 miljoner i underhållsinvesteringar men lägger också 10 miljoner i driftbudgeten för akuta investeringar på gator och vägar. På samma sätt har vi lagt ytterligare 5 miljoner på fastighetsnämnden i underhåll som inte ska innebära höjda hyror.

Satsa på ökad trygghet i Västerås

Det krävs kraftfulla åtgärder för att öka tryggheten i Västerås. I den senaste nationella trygghetsundersökningen ökar oron i samhället från 45 % 2017 till 51 % 2020 för Västmanland.

I samma undersökning visar på en stor ökning av oron för att vistas utomhus på kvällarna, vilket också inkluderar utomhus i bostadsområden. Här ökar oron från 31 till 38 % och tittar vi på kvinnor. Då är det hela 47 %.

Denna oro måste tas på allvar. Tyvärr löses den inte med enbart förebyggande åtgärder, otryggheten finns här och nu. Därför krävs det åtgärder som trygghetkameror, ordningsvakter, utvecklat samarbete med polisen med konkreta åtgärder och en översyn av platser där döljande buskage, bristande belysning leder till otrygghet.

Vi moderater har under det senaste året lagt olika förslag för att öka tryggheten men allt ifrån begäran paragraf tre områden som ger ordningsvakter ökade befogenheter till att initiera start av arbetet med Gruppvåldsintervention som exempelvis ”Sluta Skjut”. Tyvärr tar socialdemokraterna och liberalerna inte frågan på allvar och förstår att det krävs en rejäl kraftsamling för att komma tillrätta med otryggheten i samhället.

En röst på moderaternas och kristdemokraternas budget är en röst för en satsning och prioritering av trygghetsfrågor. 18 miljoner är avsatta för trygghetssatsningar under 2021. Trygghetssatsningar som så väl behövs.

M och KDs budget för trygghet, kunskap och ansvar

Moderaternas och kristdemokraternas budget utgår från dessa tre begrepp.

Trygghet att kunna röra sig tryggt och säkert i vår stad. Trygghet att veta att du får den omsorg som du kan behöva när du blir äldre.

Kunskap att du som elev får de bästa förutsättningar som du behöver för att klara skolan. Kunskap att du och dina föräldrar kan välja den skola som passar dig bäst.

Ansvar för att dina skattepengar används på bästa sätt. Ansvar att vårda redan gjorda investeringar istället för stora kostsamma projekt som ett gyllene tak på en ny station.

För att öka tryggheten har vi lagt en särskild satsning på trygghet. Hela 18 miljoner läggs på att kunna förbättra belysning, röja döljande buskage, ordningsvakter och trygghetskameror. Det krävs akuta årgärder för att öka tryggheten. Samtidigt som det också krävs också långsiktiga förbyggande åtgärder. Evidensbaserade åtgärder som ger resultat och den viktigaste av alla att fler elever klarar skolan.

Inom äldreomsorgen krävs en ökad bemanning. Inte projekt som äldrekommission, utan åtgärder som gör att äldreboenden har den bemanning som krävs för verksamheten.

I kommunala skolor är det endast 64 % som har godkänt i alla ämnen när de går ut skolan. Räknar vi på alla skrivna i Västerås oavsett vilken skola de går i är det 73 %. En stor andel av eleverna går ut nian utan tillräckliga kunskaper. Vi ser att elever i jämförbara kommuner lyckas bättre. Det krävs ändring. Att lyckas i skolan är den bästa försäkringen om att lyckas i livet och att få ett arbete. Skolan måste fokusera på kunskap, elevernas resultat och det är ett ansvar att följa upp så att resultat uppnås. Lärare och rektorer måste få mandat och möjlighet att ge varje elev det stöd de behöver. Därför innebär vår budget en ökning av skolpengen som följer varje elev åk F-6 med 2000 kr per elever och för elever i högstadiet 3000 kronor per elev. Resurser som ska vara en ökning på skolorna utan avdrag och omfördelning.

Förskolan drabbas hårt i majoritetens budget. Det kommer att innebära att man får sänkt ersättning per barn samtidigt som det kommer att bli fler barn under längre tid i förskolan. Det är svårt att förstå socialdemokraterna och liberalerna hur de resonerar. De ökar vistelsetider för barn som har föräldrar hemma, man kompenserar inte för löne- och prisökningar. Det gör att barn som har långa tider i förskolan drabbas. Vi moderater och kristdemokrater prioriterar istället kvalite i förskolan med färre barn i barngrupperna

I majoritetens budget finns dolda besparingar. Man säger att löner och priser kommer att öka med 0,85 %. Läser man SKR´s rekommendationer är den 1,7%. Vi vet också att löneförhandlingarna är klara och de är inte på 0,85%. Istället för att beskriva att man sparar så gömmer man sig bakom att inte ge full pris och lönekompensation till skola och omsorg. Det är oansvarigt. 

Att inte vårda redan gjorda investeringar är slöseri med skattebetalarnas pengar. Gator, vägar och fastigheter kräver underhåll. Det krävs investeringar för att komma tillrätta med det stora bristande underhållet och det krävs också driftbudget för att exempelvis åtgärda alla potthål i Västerås. Detta finns med i vår budget. Vi har också vågat minska investeringarna med 200 miljoner. Vi måste prioritera för stora investeringar nu kommer våra barn och barnbarn att få betala.

Oförändrad skattesats, om 3 veckor vet vi hur Västerås budget ser ut

Målet är alltid att hålla så låg kommunalskatt som möjligt. Det är västeråsarnas pengar som vi får ansvar att förvalta. Då måste de alltid förvaltas på ett ansvarsfullt sätt.

Kommunens har några oerhört viktiga uppdrag: 

Vi måste se till att Västerås har en skola där elever lyckas. Det är den viktigaste garanten för en framtid där var och en lyckas.

Vi måste se till att vi har en äldreomsorg där människor är trygga och vet att de kommer att få den omsorg de behöver.

Vi måste se till att Västerås är en attraktiv plats där människor vill verka och bo och företag vill etablera sig och växa.

Vi moderater kommer snart att presentera en gemensam budget tillsammans med kristdemokraterna. En budget som utgår från Trygghet, utbildning och ansvar.

Ansvar för skattebetalarnas pengar, trygghet i äldreomsorgen och Västerås och en utbildning med fokus på att alla barn ska lyckas och kunna prestera toppresultat i skolan.

Låt företag betala för den tillsyn man har fått.

Rättviksmodellen är ett system där företag får betala för den tillsyn man har fått på den verksamhet man bedriver. I motiv till yttrandet över motionen hänvisas till att rättsläget är oklart. Det kan vara så men faktum kvarstår man har genomfört detta i Rättvik och i ytterligare kommuner, då är det fullt möjligt att också genomföra det i Västerås.

Tillsynsavgifter upplevs ofta som orättvisa och man betalar för något som inte ens alltid genomförs. Genom att betala för gjord tillsyn blir det tydligt vad man som företagare betalar för. För att få ett bättre företagsklimat, upplevas som rättvisa så är det rimligt att man som företagare betalar för den faktiska tillsynen som genomförts. Är det så att tillsynen får anmärkning blir det också tydligt om man behöver genomföra tillsyn vid flera tillfällen som då också betalas för.
Låt oss ta fasta på transparens och öppenhet där det blir tydligt för företagen vad man betalar för och inför rättviksmodellen i Västerås.

Låt oss ha en flexibel säsongsöppen turistbyrå i Västerås

Turistbyrån i Västerås har lagts ned. I samband med detta lämnade vi moderater in en motion för att istället för en fast plats med turistbyrå kunna ha en möjlighet till mobila tursitbyrå under sommaren då det är flest turister i staden. Det skulle också kunna göras inom ramen för de sommarjobb som vi idag har för ungdomar.

När motionen skrevs fanns inte heller de infopunkter som man nu har i Västerås vilket delvis är att bifalla motionen. Det vill säga det behövs information och marknadsföring inte bara på nätet om Västerås som turiststad. Det gäller både besökare och västeråsare på hemester.

Innovation, nya metoder och utveckling inom vård och omsorg

Västerås ska och måste vara i framkant när det gäller nya innovationer inom vård och omsorg. Inte minst nu när vi drabbats av Corona och när kontakter minskas behöver vi se och våga pröva nya metoder för att både kunna ge vård och omsorg samtidigt som vi minskar riskspridning. Vi behöver också se och hitta nya metoder så att västeråsare i behov av vård och omsorg inte blir ensamma utan på ett säkert sätt kan också ha de kontakter som vi alla behöver.

Vi moderater har skrivit en motion som skrevs innan vi drabbades av Corona och den är idag ännu mer aktuell. Det är bra att vi får stöd för förslaget att vi nu ska arbeta för att få ett nationellt centrum för innovationer och företag inom vård och omsorg och att vi tillsammans med olika samarbetspartners arbeta för att det också sker mer affärsutveckling inom området.

Västerås har också ett bra arbete för innovationer genom det vi kallar Misteln där innovationer kan testets. Detta arbete behöver förstärkas och utvecklas varför vi självklart önskar att också våran första attsats bifalls. Västerås är en ingenjörsstad och vi kan på ett bra sätt tillsammans med alla teknikvänliga västeråsare testa och pröva nya metoder som kommer att behövas inom vård och omsorg.

Vi kan se att gruppen äldreläkare över 80 år kommer att öka kraftigt inom de närmaste åren. Det fick vi också en tydlig redovisning av på senaste Kommunstyrelsen. Det gör att vi måste utveckla och förstärka arbetet för att alla som kommer att behöva vård och omsorg i framtiden ska kunna få det stöd som alla har rätt till.

Skydd och beredskap i Västerås

Idag har Västerås beslutat om program för skydd och beredskap. Det är i grunden ett mycket bra och omfattande program. Däremot så saknas det ett antal delar. Viktiga kompletteringar som behövs utifrån faktiska händelser i Västerås.

Betydelsen av infrastruktur måste framgå i programmet så vi skyddar och ser till att kommunikationer till och från Västerås både för människor och varor kan fungera. Vid en stor kris kan exempelvis flygplatsen vara enda sättet att ta sig till och från Västerås. Vägar som E18 och vår hamns betydelse behöver också tydliggöras .

Kommunstyrelsen (som har personunion med stadens Krisledningsnämnd) i Västerås är inte säkerhetsklassade. Vissa bolag är det men inte stadens krisledningsnämnd. Det innebär att idag har inte stadens ledning rätt till all information. Den enda som är säkerhetsklassad är kommunstyrelsens ordförande. Detta säger stadens ledning S, L, C och MP, är ok. Nej erbjud även kommunstyrelsen/stadens krisledningsnämnd säkerhetsklassning så att alla kan ta del av all information.

Det tredje tillägget handlar om att tydliggöra ansvaret för att följa upp etableringar i känsliga lägen. Vi kan inte ha ett läge då vi i efterhand får reda på att detta är ett känsligt läge efter att beslut fattas. Därför krävs det en framförhållning. Känsliga lägen måste definieras så att vi inte säljer eller upplåter mark där det kan vara tveksamt ur säkerhetsskäl.