Här är vår motivering för återremiss Västerås Flygplats

I grunden vill vi avslå förslaget om att lägga ned Västerås flygplats. Förutom att det är fel beslut som innebär att man vill backa in i framtiden, det är ett dåligt underbyggt förslag vilket inte minst vår motivering till återremiss visar.

1.      Utred konsekvenserna av vad en avveckling av ”instrumentflygplatsverksamheten och all annan verksamhet som bedrivs inom bolaget” får för västeråsaren, västmanlänningen och på nationellt plan. Inhämta yttranden från bland andra Länsstyrelsen, Region Västmanland, Trafikverket, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Svenskt ambulansflyg och Försvarsmakten och att deras svar ska bifogas ärendet.

2.      Alla tillstånd och certifieringar för att bedriva instrumentell flygplatsverksamhet är knutna till Nya Västerås Flygplats AB. Utred vilka konsekvenser och kostnader en avveckling av Nya Västerås Flygplats AB får om den instrumentella flygplatsen behöver startas upp igen för flygtransporter och ur beredskapssynpunkt i framtiden.

3.      Utred möjligheten till avyttring och/eller medfinansiering istället för avveckling av Nya Västerås Flygplats AB. En formell fråga ska ställas till Region Västmanland om medfinansiering och/eller delägarskap i linje med den beslutade Handlingsplanen för 2017-2023 som antogs av kommunstyrelsen den 17 maj 2017 och regionens skriftliga svar ska bifogas ärendet.

4.      Presentera en fullständig konsekvensbeskrivning av vad en avveckling av bolaget Nya Västerås Flygplats AB får för effekter för Strategiska Fastigheter AB och dess dotterbolag Västerås Flygfastigheter AB och för den näringslivsverksamhet och beredskapsverksamhet som berörs. Konsekvensbeskrivningen ska omfatta alla avtal som finns tecknade med alla aktörer och företag i bägge bolagen som har koppling till dagens instrumentella flygplats.

5.      Utred vilken betydelse en nedläggning av Nya Västerås Flygplats AB får då flygplatsen idag klassas som riksintresse och skyddsobjekt.

6.      Ta fram en miljökonsekvensbeskrivning som belyser saneringskostnader för möjlig alternativ användning av marken.

7.      Ta fram en miljökonsekvensbeskrivning som belyser vilka miljökonsekvenser och utsläppsökningar som en nedläggning av Nya Västerås Flygplats AB får när den inte längre kan vara alternativflygplats till bland annat ambulansflyget och det flyg som trafikerar Arlanda, Bromma och andra närliggande flygplatser.

8.      Komplettera med en riskananlys ur beredskapssynpunkt för sjuk- och organtransporter via flyg och helikopter, skogsbrandsspaning och skogsbrandsbekämpning, polisflyg, tillgången till utbildade piloter och vid tider av kris eller krig om Nya Västerås Flygplats AB avvecklas. 

9.      Utred konsekvenserna för den kommunala flygteknikerutbildningen om Nya Västerås Flygplats AB avvecklas.

10.  Utred vilka faktiska investeringsbehov som finns i fastigheter och landningsbanan med olika scenarier i närtid och på längre sikt.

11.  Utred kostnaderna för avvecklingen av infrastrukturen och möjlig alternativanvändning och en plan för vad flygplatsområdet ska användas till om Nya Västerås Flygplats AB avvecklas. 

12.  Avvakta beslut om avveckling av Nya Västerås Flygplats AB tills den statliga utredningen om beredskapsflygplatser presenterats.

13.  Utred förutsättningarna och konsekvenserna för Västerås forskning och näringsliv om Västerås Stad tillsammans med Region Västmanland och Länsstyrelsen går in i forskningsprojektet 5G i byggnad för att utveckla om framtidens obemannade flygplatser och den möjlighet till ny utsläppsneutral teknik inom hälsorobotik, drönarlösningar och automation som 5G-nätet ger möjlighet till.

14.  Utred effekterna för Nya Västerås Flygplats AB och Västerås Flygfastigheter AB om forskningsprojektet 5G i byggnad med Västerås flygplats som forskningscenter och utvecklingsnod för klimatsmart flyg blir möjlig.

15. Det första elflygplanet i reguljär trafik med 19 passagerare som kan flyga en sträcka om 40 mil kommer vara i drift 2025. Flera forskningsinstitut och företag tillsammans med regionala flygplatser i Sverige och Norden, bland andra Skellefteå, Östersund/Röros, Mora, Fyrstad och Säve är eller vill bli en del av utvecklingen av elflyg inklusive laddinfrastruktur och batteriladdning. Utred vilka effekter en avveckling av Nya Västerås Flygplats AB får för Västerås och regionens näringsliv att dra nytta av de nya möjligheter som elflygen kommer innebära.

Behåll och utveckla Västerås flygplats

Idag yrkar vi återremiss på S, L och MPs förslag om att avveckla flygplatsen. Ett ärende som har snabbbehandlats och som inte har tillräckligt underlag. På en pressträff den 10 mars precis i början på Coronapandemin då väljer dessa partier att föreslå en avveckling av Västerås flygplats.

Vi kan konstatera att flygplatsbolaget har gjort en mängd åtgärder i enlighet med den handlingsplan som beslutades i kommunstyrelsen. Åtgärder som har lett till att man har fått ner underskotten ordentligt. En kostnad på 20-30 miljoner exklusive de intäkter som en flygplats generera i samhällsekonomiskt och de intäktsökningar som en långsiktighet kan ge.

De som däremot inte har genomfört de uppdrag som ålades i handlingsplanen är kommunstyrelsen och stadens politiska ledning. Här finns fler uppdrag som ignorerats.

För att ta det mest flagranta så handlar det om förhandling med region Västmanland om medfinansiering. För att citera regionstyrelsens ordförande Denise Nordström (S)

”Vi har respekt för att länets kommuner äger sin egen verksamhet därav har vi visat vår vilja att vara delaktiga men vi kan inte som region gå in och styra över andra kommuners angelägenheter.”

Det finns alltså en vilja och en möjlighet som S, L och Mp vägrar att undersöka. Region Västmanland har ansvar för det regionala utvecklingsarbetet. Denise Nordström fortsätter ” Några större analyser har inte tagits fram med anledning av flygplatsfrågan i Västerås. Det vill säga underlaget är bristfälligt.

Anders Teljebäck säger att Bengt Simonsson inte pratat med kommunledningen men enligt mina uppgifter har det varit ett samtal först med stadsdirektören där i och för sig hon hänvisade till att kontakta Linköping istället för etablering.

I valet 2018. Genomförde Vlt ett frågaunderlag där partierna fick lova olika saker. En av frågorna behandlade Västerås flygplats.

Kan du lova att utveckla Västerås flygplats. C, M, S, KD svarade ja och L, MP och V svarade nej. Sd svarade inte på frågan

Det innebär att en tydlig majoritet av kommunfullmäktiges partier har lovat att utveckla flygplatsen. Något som S nu bryter sitt vallöfte sitt löfte. Det är verkligen att svika väljarna i en så stor och viktig fråga om Västerås framtid.

De senaste dagarna har också kommit ett initiativ om att kunna använda Västerås flygplats som bas för forskning och utveckling av automatiserade flygplatser. Inte ens detta får Anders Teljebäck att vänta med nedläggningen av flygplatsen. Han är inte ens beredd att undersöka förutsättningarna. Nu får du chansen återremittera ärendet och undersök möjligheterna med detta initiativ och förslag.

Bygg Sätra med stor eftertanke

Idag ska kommunfullmäktige i Västerås besluta om en fördjupad översiktsplan för Sätra. Sätra är ett attraktivt område en bit ifrån centrum. Området lämpar sig särskilt för småhus/radhus.

Så ser tyvärr inte planerna ut. En mycket liten andel är småhus och radhus. Den huvudsakliga byggnationen är flerbostadshus. Skrivningar i planen försvårar för de som ska bo i området att ha bil.

Planen är också så att området riskerar att bli isolerat eftersom man för att ta sig hit kommer att behöva passera igenom skogsområden. Området måste ansluta på ett bra sätt till befintliga bostadsområden. En anslutning med fokus på trygghet.

Genom påtryckning har vi fått igenom att Norrleden ska byggas ut till 2+2 väg, tyvärr bara just vid Sätra för vi kan alla konstatera att hela Norrleden behöver utökas för att bygga bort köerna.

Nu krävs att vi enas

Anders Teljebäck har helt rätt när han i VLT säger att vi måste samlas och enas i detta svåra läge. Vi måste enas och vara beredda att ta nödvändiga beslut för att västeråsarna och Västerås ska klara sig igenom denna pandemi. Det innebär att i viss utsträckning göra avkall på egna partipolitiska ställningstaganden.

Det är en orolig tid. Hotet på grund av Covid-19 mot invånarnas hälsa är uppenbar. Både på kort och lång sikt hotas även stadens och invånarnas ekonomiska framtid. Anställda riskerar att förlora jobbet. Företagens orderböcker gapar tomma vilket kan leda till konkurser och massarbetslöshet. Det kommer att påverka våra möjligheter att utveckla välfärden. Situationen kräver extraordinära åtgärder. Därför måste vi göra vad vi kan för att i akuta situationer snabbt fatta nödvändiga beslut.

Vi har därför lyft ett antal frågor som behöver omedelbara beslut. Det handlar om alltifrån att hitta former som är juridiskt hållbara för digitala möten och att snabbt ta beslut. Ett exempel att att välja fler och nya nämndemän, då många nämndemän är äldre och kan tillhöra en riskgrupp. Det kan uppstå situationer då det saknas nämndemän för att genomföra nödvändiga brottsmål. Andra beslut som behöver tas är regel- och avgiftslättnader för företag som till exempel anstånd med hyresbetalningar i kommunala lokaler, slopande av tillsynsavgifter och tillåta uteserveringar redan nu.

Det finns många fler åtgärder som måste fram för underlätta för företag och trygga Västeråsarnas vardag. Vi kommer att hjälpa till och komma med fler förslag och göra det vi kan inom ramen för den kommunala kompetensen så att färre blir smittade och fler företag kan räddas.

Nu behövs alla krafter för att vi ska ta oss igenom detta, så låt oss alla hjälpas åt och ta hand om varandra i denna svåra tid.

Elisabeth Unell

Oppositionsråd (M)

Utbilda instruktörer i första hjälpen mot psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa ökar. Vi har fler som behöver hjälp och stöd och i en moderat motion föreslås att vi ska utbilda instruktörer inom Västerås stad i första hjälpen mot psykisk ohälsa. Flera beskriver med goda vitsord den utbildning av instruktörer som finns i andra kommuner.

Det finns också idag statliga medel som inte är intecknade som kan användas för att utbilda instruktörer. Det är för mig oförståeligt varför man väljer att avslå motionen. Det finns ett behov och det finns en finansiering.

Samtidigt på samma sammanträde beslutar man att utbilda alla anställda i skola och förskola i genuskunskap. Det utan finansiering och där att-satsen är tydlig, alla ska utbildas oavsett om utbildningen är anpassad efter de behov av fortbildning som finns eller ej.

S, L, C och Mp ger uppdrag att sälja exempelvis kvinnohusets lokaler

Majoritetens märkliga förslag till nya ägardirektiv börjar så smått klarna i vad de egentligen innebär när det gäller Bostad AB Mimer, även om man från majoritetens sida inte vill förtydligat eller berättat vad de egentligen innebär. Det är också tveksamt om alla i majoriteten är medvetna om det.

Redan förra gången ärendet var uppe i kommunfullmäktige ställde jag frågor om vilka byggnader som ska försäljas, med frågor om allt kring olika vårdboenden till vallby förskola. Varken då eller nu har ärendet kompletterats med någon tydlighet.

Jag ska då berätta att förslaget innebär försäljning av lokaler som förskolelokaler, vårdboenden, Askövikens naturskola och kvinnohusets lokaler. Det är sådana lokaler som Mimer äger idag och som inte är bostadsfastighet eller stadsdelscentrum typ skiljebo och viksäng. Majoriteten har nu i kommunfullmäktige gett uppdraget att avveckla dess lokaler. Det är de nya ägardirektiven.

Genom att bifalla detta förslag till nya ägardirektiv kräver Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Centerpartiet en försäljning av kvinnohusets lokaler. Konsekvenserna för kvinnohuset har ingen i majoriteten berört. Om Verksamheten kan vara kvar efter en försäljning är ingen av oss här som kan påverka.

Det förvånar mig att kommunfullmäktige genom ägardirektiv riskerar verksamhet som kvinnohuset. Verksamhet som gör ett enormt arbete för utsatta kvinnor kvinnor som får hjälp att bryta utsatthet och misshandel. De insatser som görs från civilsamhället för utsatta kvinnor får inte riskeras genom ägardirektiv till Mimer som tvingar fram försäljning av lokaler.

Inför externa examinatorer för nationella prov

Vi moderater har motionerat om att införa extern rättning av nationella prov. Det finns två stora vinster med detta. Det handlar både om att minska lärarnas administration som ger mer utrymme till exempelvis undervisning och förberedelser samt att det säkerställer objektiviteten i rättningen utifrån elevernas perspektiv.

Belastningen och omfattningen som rättning av nationella prov är en stor belastning för lärarna. Detta tar både tid och kraft från förberedelser och undervisning. Vi behöver lärare som har och får mer tid med eleverna.

Det ger också eleverna någon utifrån som rättar proven som inte känner eleverna. Det ger en bild och ett resultat av vad eleverna presterar rättat av någon annan än den egna läraren.

Ändrad budget 2020

Fem över tolv får Västerås beskedet ni får en kraftig sänkning av skatteintäkterna. Ett klubbslag i Sveriges riksdag stött av socialdemokrater och sverigedemokrater och nu behöver Västerås spara 37 miljoner kronor.

Vi moderater och kristdemokrater i Västerås är därför tvingade att anpassa vår budget. Att inte göra det är ansvarslöst. Vi går in i en dämpad konjunktur och vet inte hur den kommer att påverka oss. S-styret däremot gör inga större förändringar eller besparingar utan bara sänka resultatkravet med fortsatt hög investeringsram. Det är oansvarigt av s-styret. Dessutom ännu märkligare när det är en följd av det egna partiets rikspolitik.

Det är dessutom en spännande kommunfullmäktigedebatt s-styret kämpar och angriper m och kd. Inte mycket sägs om den egna budgeten utan det känns verkligen som att man anfaller och anfaller men om den egna budgeten är det tyst.

Vi moderater är tydliga vi har besparingar på de uppdrag som är ett statligt ansvar: arbetsmarknadsåtgärder, stöd till studieförbunden (verksamheten för vuxna) och konsumentrådgivning.

Vi säger nej till nya ytterligare bibliotek och vill istället öka öppettiderna på stadsbiblioteken i city.

Vi föreslår att öka skolpengen med 1000 kr per elev utöver full kompensation för volymökning, löner och prisökningar. Vi satsar på minskade barngrupper i förskolan och framförallt, vi ser till att individ och familjenämnden får en ökad ram med totalt 70 Mkr. Det ger möjlighet att klara budget i balans och vi kan klara verksamhet för de som är mest utsatta.

Majoriteten sparar på förskolan med 11 miljoner och lägger dessa i princip på grundskolan. Vi moderater och kristdemokrater ser behovet av små barngrupper i förskolan samtidigt som vi också kan höja skolpengen.

Oroande delårsrapport för Västerås

Delårsrapporten för Västerås är oroande. Nämnd efter nämnd visar på underskott i Individ och familjenämnden -170 Mkr, Utbildning och arbetsmarknadsnämnden -33 Mkr, nämnden för personer med funktionsnedsättning -15 Mkr, tekniska nämnden – 11 Mkr och så vidare. Från ett budgeterat överskott på 2 % är vi nere på 0,4% oroande nära ett negativt resultat.

Samtidigt med försämrade resultat är vi påväg in i en lågkonjunktur. En lågkonjunktur som innebär sänkta skatteintäkter och svårigheter att klara befintlig verksamhet med pris- och lönekompensation utan aktiva åtgärder.

Socialdemokrater och sverigedemokrater i riksdagen planerar också att rösta igenom ett nytt kostnadsutjämningssystem som kommer att kosta västeråsarna 140 Mkr.

Investeringarna i Västerås når också all time high. Investeringar som innebär stora driftkostnader kommande år. Driftkostnader som måste finansieras.

Sammantaget in enbär det att Västerås ekonomiska läge är allvarligt. Det krävs åtgärder och att man vågar göra prioritering har samtidigt som nämnder och styrelser håller sina budgetramar.

Västeråsarna ska betala mest!!!!!!’

I förslaget till nytt kostnadsutjämningssystem som regeringen föreslår med stöd av SD är västeråsarna de stora förlorarna. De ska betala mest tycker dessa partiers riksdagsledamöter även de som representerar Västmanland.

Det system som har sådana effekter att om en västeråsare går från arbetslöshet till arbete så ökar skatteintäkterna i Västerås med 300 kr per år resten omfördelas till dra kommuner.

Då är man glad att man är moderat med förslag på stämman som innebär att det behöver göras en ny utredning som ser hela omfördelningssystemet och där det ska prövas om staten ska ta ett helhetsansvar för utjämningen.